Musiikkiterapeutin koulutus ja työtehtävät

Home / Musiikkialan koulutus / Musiikkiterapeutin koulutus ja työtehtävät

Musiikkiterapeutin koulutus ja työtehtävät

Musiikkia voidaan käyttää myös terapeuttisiin tarkoituksiin, ja jos musiikin käyttäminen kuntoutuksen tai hoidon tukena kiinnostaa, voi musiikkiterapeutin ammatti olla juuri sinua varten. Kerromme tässä artikkelissa, kuinka musiikkiterapeutiksi voi opiskella, ja millaisiin työtehtäviin musiikkiterapeutit voivat sijoittua.

Missä musiikkiterapeutiksi voi opiskella?

Opinnoissa on kaksi erillistä osaa, joista toinen muodostuu ammattiopinnoista, jotka tarjoavat pätevyyden toimia musiikkiterapeuttina, ja toinen käsittää arvosanaopinnot. Ammattiopinnot on mahdollista suorittaa joko Seinäjoella tai Helsingissä Sibelius-Akatemian ylläpitämissä koulutuskeskuksissa. Myös Karelia-ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu sekä Eino Roiha -instituutti tarjoavat musiikkiterapeutin ammattiopintoja. Jos haluaa hankkia niin kutsutun Kela-kelpoisuuden, tulee opiskelijan suorittaa SUMUKE-hyväksytty koulutus. Tämä tarkoittaa sitä, että musiikkiterapeutilla on mahdollisuus laatia sopimus Kelan kanssa siten, että musiikkiterapeutti tuottaa palvelut, jotka Kela korvaa. Arvosanaopintoja voi suorittaa monissa oppilaitoksissa, kuten Sibelius-Akatemiassa.

Millaisissa työtehtävissä musiikkiterapeutti voi toimia?

Musiikkiterapeutin työtehtävät liittyvät sellaiseen hoitoon tai kuntoutukseen, jossa musiikin erilaiset elementit ovat keskeisessä asemassa, ja jossa niitä käytetään vuorovaikutuksen välineinä. Asiakasta pyritään tukemaan musiikin avulla niin hänen psyykkisessä, fyysisessä kuin sosiaalisessakin kehityksessään.

Musiikkiterapian menetelmiä on monia erilaisia. Terapiassa voidaan esimerkiksi laulaa tai soittaa. Apuna voidaan käyttää myös improvisointia, ja terapian aikana voidaan kuunnella musiikkia. Toisaalta jopa musiikin säveltämistä voidaan käyttää terapiamuotona. Musiikin lisäksi terapiaan on mahdollista yhdistää myös liikkumista, kirjoittamista, leikkimistä, kuvallista ilmaisutapaa tai muita menetelmiä, jotka tukevat tietyn asiakkaan yksilöllisiä tarpeita ja sopivat terapeutin omiin työtapoihin.

Perinteisesti musiikkiterapiaa käytetään esimerkiksi toimittaessa kehitysvammaisten parissa, mutta sitä voidaan käyttää myös psykiatrisessa kuntoutuksessa. Musiikkiterapia on osoittautunut toimivaksi myös esimerkiksi kommunikaatiohäiriöiden sekä neurologisten ongelmien hoidoissa. Sitä on käytetty myös päihteiden väärinkäyttäjien parissa, sekä henkilöille, jotka ovat sairastuneet työuupumukseen. On jopa todettu, että musiikkiterapialla voidaan vaikuttaa asiakkaisiin, joilla on kipuun liittyviä vaikeuksia ja ongelmia. Musiikkiterapia soveltuu kaikille ikäryhmille, mutta eniten sitä käytetään toimittaessa lasten sekä nuorten parissa. Musiikkiterapeutti voi toimia varsinaisen terapiatyön lisäksi tai ohella myös erilaisissa neuvonta- ja konsultaatiotehtävissä.

Musiikkiterapian aloittaminen ja terapiahetken kulku

Ennen kuin musiikkiterapia aloitetaan, on tärkeää selvittää, voisiko terapiasta olla asiakkaalle hyötyä. Lisäksi on tärkeää pyrkiä selvittämään, millaisesta musiikkiterapiasta asiakas voisi hyötyä kaikkein parhaiten, ja mikä vastaisi eniten hänen omia edellytyksiään. Terapeutti pyrkii selvittämään nämä kaksi asiaa esimerkiksi arviointikäyntien, asiakkaan taustatietoihin perehtymisen sekä haastatteluiden kautta.

Musiikkiterapiaa voidaan antaa myös kriisin kohdanneelle henkilölle lyhytaikaisena terapiana. Sitä voidaan toisaalta toteuttaa myös 2-4 vuotta kestävänä terapiasuhteena, jossa on tyypillistä asiakkaan ja terapeutin tiivis yhdessä työskentely. Terapiaa voidaan tarjota niin yksilö- kuin ryhmäterapianakin.

Tavallisesti terapeutti soittaa monia erilaisia instrumentteja, ja laulaa asiakkaiden kanssa toimiessaan. Asiakkaan tarpeista riippuen terapian tavoitteena voi olla kehittää asiakkaan kommunikaatiovalmiuksia, tai se voi painottua neuropsykologian osa-alueelle tai musiikin avulla suoritettavaan psykoterapiaan.

Millaisia ominaisuuksia musiikkiterapeutilta vaaditaan?

Työssä korostuu itsenäinen työskentelyote. Toisaalta terapeutin tulee kyetä työskentelemään myös moniammatillisissa työryhmissä. Yleensä musiikkiterapeutit työskentelevät päivisin, eli kyseessä on normaali päivätyö. Osa alan yrittäjistä tarjoaa terapiaa kuitenkin myös iltaisin ja viikonloppuisin. Oman yrityksen perustaminen onkin monesti toimiva ratkaisu työssä, jossa saa toteuttaa itseään, ja toimia omilla ehdoillaan.

booster